VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE OBJEDNÁVKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE OBJEDNÁVKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online objednávky u

 • “Restaurace -Líšeňský pivovar”
 • Název společnosti: Restaurace -Líšeňský pivovar
 • Sídlo/adresa společnosti: Kotlanova 5, Brno 62800
 • Telefonní číslo: +420603763211
 • E-mailová adresa: cervenka@lisenskypivovar.cz
 • (dále označována jen jako „restaurace“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvu mezi restaurací a vámi jako zákazníkem (dále jen jako „vy“ nebo „zákazník“) o online objednávce v restauraci.
Tyto všeobecné obchodní podmínky si prosím důkladně pročtěte. Pokud si nepřejete být těmito všeobecnými obchodními podmínkami vázáni, nebude vám umožněno tuto službu online objednávek používat. Pokud učiníte online objednávku, vyjadřujete tím svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a přijímáte je.

 1. Rozsah platnosti
 2. Restaurace poskytuje dodávky potravin a dalšího zboží a služeb (dále jen jako „produkty“) na základě těchto smluvních podmínek (dále jen jako „VOP“). Tyto VOP platí pro (i) objednávky učiněné na webových stránkách restaurace a (ii) objednávky učiněné prostřednictvím „Order with Google“, které společnost „orderdirect“ (Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf) předá restauraci (dále společně jen jako „online objednávka“).

 3. Uzavření smlouvy; zpracování objednávek
  1. Odesláním online objednávky na konci procesu objednávky na webových stránkách nebo prostřednictvím „Order with Google“ nabízí zákazník uzavření smlouvy s příslušnou restaurací. Pokud restaurace následně online objednávku potvrdí elektronicky, je smlouva uzavřena nejpozději v okamžiku, kdy je objednané zboží dodáno nebo předáno zákazníkovi.
  2. Pokud online objednávka zahrnuje doručení produktů, může restaurace zákazníkovi naúčtovat náklady na doručení této online objednávky. O případných nákladech na doručení bude zákazník informován v průběhu objednávkového procesu před samotným odesláním online objednávky.
  3. Zákazník musí zajistit, aby všechny údaje, které uvedl a které jsou důležité pro provedení online objednávky, zejména pak kontaktní údaje a podrobnosti o online objednávce (datum, čas, položky a služby jako takové, množství), byly správné a úplné. Zákazník neprodleně nahlásí restauraci jakoukoli nepřesnost v těchto údajích, včetně nepřesností v zadaných platebních údajích. Zákazník musí být k zastižení telefonicky nebo e-mailem, aby mohl od restaurace obdržet informace o stavu online objednávky nebo dotazy týkající se objednávky a doručení.
  4. Pokud je součástí online objednávky dodání produktů prostřednictvím doručovací služby, musí se zákazník nacházet na uvedené doručovací adrese, aby mohl produkty obdržet. Pokud je součástí objednávky vyzvednutí, musí se zákazník ve stanovenou dobu dostavit do příslušné restaurace.
  5. Pokud online objednávka obsahuje zboží, u kterého je vyžadováno dovršení určitého věku, může být od zákazníka požadováno ověření věku. O této skutečnosti bude zákazník informován před odesláním online objednávky. V takovém případě je zákazník povinen řádně prokázat svůj věk, například předložením občanského průkazu. Pokud zákazník nepředloží odpovídající doklad totožnosti nebo nesplňuje minimální požadovaný věk, může restaurace odmítnout předání nebo dodávku daného zboží. Restaurace může zákazníkovi naúčtovat přiměřené stornopoplatky ve výši vzniklé škody ‐ maximálně však do výše kupní ceny (s náklady na doručení, pokud byly dohodnuty; bez DPH).
 4. Alergeny a aditiva
 5. Restaurace může při přípravě jídel a nápojů používat přísady a aditiva, které mohou způsobovat alergie, alergické reakce nebo intolerance. Pokud si je zákazník alergií/intolerancí vědom, měl by v případě pochybností telefonicky kontaktovat přímo restauraci a požádat o další informace nebo o seznam alergenů a aditiv.

 6. Storno objednávky ze strany restaurace
  1. Již provedenou online objednávku nelze změnit, zrušit ani reklamovat přímo na webových stránkách restaurace. Pokud si zákazník přeje změnit, zrušit nebo reklamovat svou online objednávku na základě zákonného práva nebo se souhlasem restaurace, může se na restauraci obrátit zejména telefonicky, e-mailem nebo osobně. Na jakékoli právo na odstoupení od smlouvy uzavírané na dálku se vztahuje odstavec 5.
  2. Restaurace je oprávněna online objednávku v odůvodněných případech stornovat. Takovými odůvodněnými případy jsou: (i) nabídka již není k dispozici, (ii) telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje uvedené zákazníkem jsou nesprávné nebo nefunkční, (iii) existují důvodné pochybnosti o správnosti nebo pravosti online objednávky nebo kontaktních údajů nebo (iv) vyšší moc.
  3. V případě odstoupení od smlouvy podle odstavce 5.1 nebo 5.3 se provedené platby vrátí stejnou platební metodou, jakou byly původně provedeny, nebo poměrně v případě částečného zrušení smlouvy. To stejné platí v případě dohodnuté změny a oprávněné reklamace.
  4. Pokud zaviněně porušíte své povinnosti vyplývající z těchto VOP, vyhrazuje si restaurace právo odmítnout vaše budoucí online objednávky.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy
  1. Zákazníkovi nepřísluší zákonné právo na odstoupení od smlouvy v případě online objednávky na doručení potravin, nápojů nebo jiných předmětů denní potřeby pro domácnost, které restaurace dodává do místa bydliště, místa pobytu nebo pracoviště zákazníka v rámci častých a pravidelných cest (§ 312 odst. 8 bod 8 německého občanského zákoníku).
  2. Zákazníkovi taktéž nepřísluší zákonné právo na odstoupení od smlouvy v případě online objednávky v restauraci, pokud se jedná o smlouvu o dodání zboží, které
   1. není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele (§ 312 g odst. 2 bod 1 německého občanského zákoníku);
   2. se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno (§ 312 g odst. 2 bod 2 německého občanského zákoníku);
   3. pokud se jedná o zapečetěné zboží, není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, a pokud byla jeho pečeť po doručení odstraněna (§ 312 g odst. 2 bod 3 německého občanského zákoníku);
   4. bylo po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím (§ 312 g odst. 2 bod 4 německého občanského zákoníku).
  3. Pro část online objednávky, na kterou se nevztahují výjimky uvedené v odstavcích 5.1 a 5.2, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy, pokud je spotřebitelem. „Spotřebitelem“ se rozumí každá fyzická osoba, která činí právní úkony za účelem, který nesouvisí převážně s její podnikatelskou nebo samostatně výdělečnou činností. V takovém případě se na právo na odstoupení od smlouvy vztahují následující pokyny:

  Poučení pro odstoupení od smlouvy

  Máte právo od této smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

  Právo na odstoupení od smlouvy je možné uplatnit ve lhůtě čtrnácti dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převezme nebo převzala poslední zboží.

  Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Restaurace -Líšeňský pivovar, Kotlanova 5, Brno 62800, telefonní číslo: +420603763211, e-mailová adresa: cervenka@lisenskypivovar.cz) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož použití však není povinné.

  Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  Důsledky odstoupení od smlouvy

  Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení peněz použijeme stejnou platební metodu, kterou jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak, a v žádném případě vám za tuto transakci nebudou naúčtovány žádné poplatky.

  Zboží nám musíte neprodleně zaslat zpět nebo vrátit, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je považována za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

  Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

  Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte odškodnit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro přezkoumání stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  (Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, vyplňte a odešlete prosím tento formulář.)

  • An Restaurace -Líšeňský pivovar, Kotlanova 5, Brno 62800, e-mailová adresa: cervenka@lisenskypivovar.cz)
  • Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží (*) / poskytnutí následujících služeb (*)
  • Objednáno (*)/obdrženo (*)
  • Jméno spotřebitele/ů
  • Adresa spotřebitele/ů
  • Podpis spotřebitele/ů (pouze v případě komunikace na papíře)
  • Datum

  (*) Nehodící se škrtněte.

 8. Platba
  1. Po uzavření smlouvy mezi zákazníkem a restaurací v souladu s těmito VOP je zákazník povinen zaplatit restauraci uvedenou kupní cenu (plus uvedené náklady na dodání) za online objednávku. Zákazník může svůj závazek splnit pomocí dostupné online platební metody, provedením platby prostřednictvím jiného poskytovatele platebních služeb integrovaného restaurací nebo zaplacením restauraci na dohodnutém místě doručení nebo vyzvednutí.
  2. V souladu s ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek bude (částečné) vrácení online platby provedeno v případě, že online objednávka nemůže být doručena nebo nemůže být doručena v plném rozsahu. Vrácení peněz se provádí stejnou platební metodou, kterou zákazník použil pro původní platbu, pokud se zákazníkem nebyla dohodnuta jiná forma vrácení peněz, zejména formou platby v hotovosti.
 9. Záruka a odpovědnost
  1. Odpovědnost restaurace za veškeré škody způsobené klientovi bez ohledu na právní důvod je vyloučena, pokud není v následujících odstavcích 7.2-7.5 uvedeno jinak.
  2. Restaurace je v rámci zákonných předpisů odpovědná za:
   1. Škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví, které jsou založeny na úmyslném nebo nedbalostním porušení povinností ze strany restaurace nebo jejího právního zástupce či zprostředkovatele;
   2. Škody vzniklé v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení povinností ze strany restaurace nebo právního zástupce či zprostředkovatele restaurace; a
   3. jiné škody vzniklé v důsledku (prostého) nedbalostního porušení povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy s klientem a na jejichž dodržení se klient může pravidelně spoléhat, přičemž odpovědnost restaurace je omezena na typické smluvní a předvídatelné škody, s výjimkou případů uvedených v písmenech 7.2.1 a 7.2.2.
  3. Odpovědnost restaurace podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena. Totéž platí pro případnou odpovědnost restaurace podle zákonných předpisů, které výslovně stanovují, že odpovědnost nelze předem vyloučit nebo omezit.
  4. Pokud restaurace poskytla záruku kvality nebo jinak převzala odpovědnost bez zavinění, řídí se odpovědnost z toho vyplývající výhradně podmínkami příslušné záruky nebo prohlášení o převzetí odpovědnosti a tento odstavec 7 se nepoužije.
  5. Omezení odpovědnosti podle tohoto odstavce 7 se přiměřeně vztahuje na odpovědnost orgánů, zástupců, zaměstnanců a dalších pracovníků restaurace, jakož i partnerských společností restaurace a jejich orgánů, zástupců, zaměstnanců a dalších pracovníků.
 10. Ochrana osobních údajů
  1. Restaurace shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka pro účely zahájení a plnění uzavřené smlouvy.
  2. Podrobnosti o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné restaurace.
 11. Řešení sporů
  1. Restaurace je ze zákona povinna informovat spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů online, kterou lze využít k mimosoudnímu řešení sporů. Platformu pro řešení sporů online zřídila Evropská komise a najdete ji na této adrese: http://ec.europa.eu/odr. Mimo to nejsme připraveni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před orgánem pro smírčí řízení stížností spotřebitelů podle zákona o řešení spotřebitelských sporů.
 12. Ostatní
  1. Restaurace si vyhrazuje právo tyto VOP změnit s platností pro budoucí online objednávky. Vždy platí VOP, které zákazník přijal při vytvoření online objednávky.
  2. Tyto VOP a veškeré nároky a práva z nich vyplývající nebo s nimi související se řídí výhradně německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
  3. Pokud je klient obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je výlučným soudem pro všechny spory vyplývající z této smlouvy, jejího uzavření nebo plnění nebo v souvislosti s ní Düsseldorf. Pokud však má klient sídlo v zahraničí, může společnost DISH podat žalobu i tam. V opačném případě platí zákonem stanovená soudní příslušnost.

Stav k: leden 2022/HTZ
Dish Order_B2C_T&C_V4_Jan 2022_cz